Toimitussopimus

Voimassa 26.10.2022 alkaen

1. Tausta ja tarkoitus

Helsingin Levypuristamo Oy (3183478-8) (Toimittaja) valmistaa toimeksiannosta levyjä.

Toimittaja soveltaa tämän toimitusopimuksen (“Sopimus”) ehtoja levyjen valmistukseen ja toimituksiin.

Tilaaja on antanut Toimittajalle toimeksiannon valmistaa levyjä verkkokaavakkeella antamiensa ohjeistuksien mukaisesti.

Tämän Sopimuksen tarkoitus on sopia niistä yksityiskohdista, joiden mukaan osapuolet toimivat levyjen tilauksessa ja toimituksissa sekä kuvata osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

2. Määritelmät

Matriisi: Metallinen laatta, jonka avulla painetaan vinyylilevy.

Levy: tarkoittaa Toimittajalta tilattua kokonaisuutta, joka sisältää Tilaajan määrittelyn mukaan vinyylilevyn sekä levyn keskiössä olevan painatuksen, sisäpussin, levyn kannet painatuksineen, levyn osien kokoamisen sekä pakkaamisen suojamuoviin ja pahvilaatikoihin.

Osapuolet: Toimittaja ja Tilaaja.

3. Tilauksen vaiheet ja Osapuolten velvollisuudet

Tilaaja hyväksyy, että Toimittaja toteuttaa tilauksen alla olevien ehtojen mukaisesti:

 • Vaihe
  Toimittaja
  Tilaaja
 • Tilaus
  ylläpitää verkkokaavaketta ja ohjetta tilausten vastaanottamiseksi.

  toimittaa tilauksen tilauskaavakkeen kautta ja määrittelee tilauksessa

  1. tilaajan ja tämän yhteystiedot,
  2. tilattavien Levyjen määrän sekä
  3. Levyjen valmistamiseksi tarvittavat tiedostot Toimittajan verkkosivuilla määrittelemässä muodossa.

  on vastuussa siitä, että materiaalit ovat oikeanlaisia, oikeassa muodossa ja soveltuvia Tilaajan tarkoittamaan käyttöön.

 • Valmistus-
  maksu
  lähettää Tilaajalle tiedon tilauksen valmistumisaikataulusta, hinnasta sekä ennakkoon maksettavan valmistusmaksun ennen valmistuksen aloittamista.
  maksaa valmistusmaksun Toimittajan antamien maksuohjeiden mukaisesti.
 • Valmistus

  ryhtyy valmistusmaksun saatuaan valmistamaan Levyjä kohtuullisesssa ajassa ja varmistaa, että valmistus tapahtuu ammattimaisesti ja Tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti.

  on oikeutettu siirtämään osan valmistusprosessista kolmansien osapuolten toteutettavaksi.

  sitoutuu toimittamaan lisätietoja, joita Toimittaja tarvitsee valmistuksen aikana viivytyksettä.

  sitoutuu korvaamaan lisätyöt, jotka Toimittajalle syntyy puutteellisten tilauksen johdosta.

 • Levyjen toimitus
  ilmoittaa Tilaajalle Levyjen noutoajan sekä noutopaikan tai toimittaa Levyt Tilaajalle yhdessä sovitulla tavalla.
  noutaa tai vastaanottaa Levyt Osapuolten sopimalla tavalla.
 • Lisämaksut

  lähettää Tilaajalle loppulaskun, mikäli valmistuksen aikana on ilmennyt lisätöitä.

  on oikeus kieltäytyä luovuttamasta Levyjä ennen loppulaskun maksamista.

  saa omistusoikeuden Levyihin, mikäli Tilaaja ei ole maksanut loppulaskua ja noutanut Levyjä kaksi kuukautta Levyjen valmistumisesta.

  maksaa loppulaskun Osapuolten sopimalla tavalla.

4. Tekijänoikeudet

Tilaaja vastaa siitä, että hänellä on oikeus valmistuttaa kappaleita Levyistä sekä niiden sisältämistä kuvista, sanoituksista, musiikista sekä muista tekijänoikeuden tai sen lähioikeuksien suojaamista teoksista. Toimittaja saa pidättäytyä luovuttamasta Levyjä kunnes asiakas on esittänyt NCB:n (Nordisk Copyright Bureau) tai muun tekijänoikeusjärjestön myöntämän tallennusluvan. Tilaajan Toimittajalle lähettämien materiaalien immateriaalioikeudet säilyvät täysimääräisesti Tilaajalla.

5. Vahinkojen korvaaminen

Toimittaja ei vastaa tämän Sopimuksen mukaisesta tilauksesta tai Levyistä aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista. Toimittaja ei anna Levyille takuuta.

Toimittaja vastaa Matriisit valmistavan kolmannen osapuolen työn jäljestä. Matriiseja valmistavan kolmannen osapuolen toimintaa lukuun ottamatta Toimittaja ei vastaa kolmansien osapuolten teoista tai laiminlyönneistä.

Toimittajan vahingonkorvausvastuu rajoittuu enintään tilauksen summaan.

6. Voimassaolo ja irtisanominen

Tämä Sopimus päättyy ilman irtisanomista, kun Osapuolet ovat suorittaneet Sopimukseen sisältyvät tehtävät. Toimittaja säilyttää Matriisit vuoden verran Tilauksesta ja on oikeutettu tämän jälkeen kierrättämään ne.

Tilaajalla on oikeus peruuttaa tilaus ja irtisanoa Sopimus päättymään milloin tahansa välittömin vaikutuksin. Toimittajalla on tällöin oikeus pidättää maksu jo suoritetusta sekä keskeneräisestä työstä. Toimittaja määrittää korvauksen peruutetusta tilauksesta tai sen osasta arvioimalla jo suoritetut työt suhteessa niiden kokonaismäärään. Toimittajalla on lisäksi oikeus saada korvaus sellaisista peruuttamattomista kuluista ja menetyksistä, jotka eivät ole vielä toteutuneet, mutta joiden peruste on syntynyt ennen irtisanomista.

Toimittaja voi irtisanoa Sopimuksen päättymään välittömästi. Tällöin Toimittaja palauttaa Tilaajalle tämän maksamat maksut toimittamattomista tilauksista.

7. Kuluttajalla ei ole peruutusoikeutta

Mikäli Tilaaja on kuluttaja, Tilaaja hyväksyy, että Sopimus koskee kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaista tavaraa, joka valmistetaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti. Koska Toimittaja ryhtyy toimiin tavaran valmistamiseksi välittömästi valmistusmaksun saatuaan, kuluttajana toimiva Tilaaja ymmärtää, että hän ei voi käyttää kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaista peruutusoikeuttaan valmistusmaksun maksamisen jälkeen.

8. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen liittyvät riitaisuudet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli tämä ei onnistu, Osapuolet sitoutuvat ratkaisemaan Sopimusta koskevat riidat Helsingin käräjäoikeudessa. Jos Tilaaja on kuluttaja, Tilaaja voi saattaa Sopimusta koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.